دریادلان به غورزه خوش آمدید

آنچه از روستای غورزه می دانیم

شهریور 90
2 پست
مرداد 90
4 پست